کابل ,استفاده کنید؟ ,اصلی استفاده ,کابل تقلبی ,وقتی عنوان ,شاید وقتی ,اصلی استفاده کنید؟


شاید وقتی عنوان این موضوع را بخوانید از خود بپرسید مگر چه اتفاقی می افتد اگر از کابل تقلبی به جای اصلی استفاده کنید؟

کلیک – شاید وقتی عنوان این موضوع را بخوانید از خود بپرسید مگر چه اتفاقی می افتد اگر از کابل تقلبی به جای اصلی استفاده کنید؟
در جواب باید گفت:

• کابل به درستی جا نمی‌افتد و چفت نخواهد شد.

  

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : علم و تکنولوژی
برچسب ها : کابل ,استفاده کنید؟ ,اصلی استفاده ,کابل تقلبی ,وقتی عنوان ,شاید وقتی ,اصلی استفاده کنید؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کابل شارژ